INICI

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, el 85% dels residus domèstics son reciclables.


La Unió Europea apel·la a reciclar el 50% dels residus el 2020. I a Catalunya s’insta a reciclar el 60% pel mateix any.
Actualment a la Fuliola es recull selectivament vora el 25% en pes dels residus generats durant tot un any. La mitjana comarcal és del 31,4 % i la catalana, del 33,4%. La Fuliola està a la cua en reciclatge dins la comarca!


La correcta separació i gestió de l’orgànica a les llars i als comerços és imprescindible per assolir els objectius establerts.


Separar correctament els residus és responsabilitat de tots i beneficiós per a tothom.

  • Reduïm la quantitat de residus que s’incineren o es depositen a abocador, reduint les demandes d’ocupació del sòl d’aquestes instal·lacions (preservant sòl per a altres usos) i les emissions contaminants a l’entorn (gasos d’efecte hivernacles com el metà,
    lixiviats, etc.).
  • Incrementem la demanda d’instal·lacions de tractament i reciclatge, amb llocs de treball associats.
  • Optimitzem l’explotació de recursos (menys costos d’explotació) i recuperem primeres matèries o suproductes (compost, recuperació de matèries primeres com metalls, cel·lulosa, etc.), amb valor econòmic.
  • Ens estalviem penalitzacions econòmiques i sobrecostos associats al servei de recollida i gestió de residus municipals, costos que acaben traslladant-se a la població i les activitats.

Pren part. Separa, recicla.